452 0040

Aia 25, KuressaareIsikuandmete töötlemine haiglas

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE KURESSAARE HAIGLA SA-s

Isikuandmed on igasugune selline teave füüsilise isiku kohta, mille alusel on vastav isik kaudselt või otseselt tuvastatav. Isikuandmeteks on näiteks isiku nimi, aadress, kontaktandmed jne. Isikuandmete mõiste hõlmab seejuures ka eriliigilisi isikuandmeid (enne 25.05.2018 nimetatud kui delikaatsed isikuandmed), milleks on muu hulgas ka inimese terviseandmed.

Isikuandmete töötlemine hõlmab endas ükskõik millist isikuandmetega tehtavat toimingut. Kuressaare Haigla SA (edaspidi nimetatud ka kui haigla) töötleb isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks, s.o seoses tervishoiuteenuse osutamisega ja sellega kaasnevate tegevustega, tagades seejuures konkreetsele olukorrale vastav võimalikult kiire ja kvaliteetne teenuste osutamine. Kuressaare Haigla SA-l kui tervishoiuteenuse osutajal on seadusandlusest tulenev tervishoiuteenuse osutamise käigus töödeldavate andmete saladuses hoidmise kohustus. Viimati nimetataud kohustuse järgimisest kehtivad erandid üksnes õigusaktidest tulenevatel alustel ja korras, aga ka juhul kui isik, kelle isikuandmeid töödeldakse, on enda selgelt väljendatud soovil vabastanud haigla vastavast kohustusest kas osaliselt või täielikult.

Füüsilise isiku isikuandmete (edaspidi isikuandmed) töötlemine toimub Kuressaare Haigla SA-s kooskõlas Eesti Vabariigi territooriumil kehtivatest õigusaktidest tulenevate tingimustega ning lähtuvalt õigusaktide alusel kehtestatud haiglasisestest andmetöötlusreeglitest.

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • satute meie haiglasse;
 • Teie lähedane on sattunud meie haiglasse;
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks;
 • soovite enda või Teid volitanud isiku või mõne kolmanda isiku, näiteks pärandaja, kelle raviandmete saamise õigus tuleneb Teile õigusaktidest, ravidokumentide väljastamist; 
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja;
 • kandideerite meile tööle;
 • viibite haiglale kuuluval territooriumil videokaamerate jälgimisalas;
 • olete jäänud haigla ees maksevõlgnevusse (viimasel juhul võib isikuandmete töötlemise õiguse ulatus õigusaktides sätestatud ulatuses ja korras laieneda ka Teie pärijatele või seaduslikele esindajatele);
 • töötate meie haiglas, olete haiglale teenuseid osutav füüsiline isik või teenuseid osutava/kaupu tarniva juriidilise isiku või koostööpartneri esindaja/kontaktisik.

Turvakaamerad

Turvalisuse tagamiseks kasutatakse haigla välisseintel ja hoonesisestes avalikes ruumides videovalvet, mis on märgistatud vastava sildiga. Kaameratega ei salvestata heli ega jälgita konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala ja seal toimuvat. Videovalve eesmärgiks on haiglas viibivate patsientide, nende lähedaste, külastajate, klientide ja haigla töötajate vara kaitsmine nagu ka vajadusel haigla kodukorrast kinnipidamise jälgimine. Kaamerate salvestisi võib kasutada rikkumisjuhtumite toimumisel nendega seotud asjaolude tuvastamiseks.

Turvakaamerate salvestiste väljastamine toimub üksnes objektiivselt põhjendatud asjaoludel ja ulatuses. Haiglale kuulub õigus jätta salvestis väljastamata juhul kui salvestise võimaliku väljastamisega võivad saada kahjustatud kolmandate isikute õigustatud huvid, sh õigus privaatsusele. Olukorras, kus salvestiste töötlemine on vajalik seoses õigusaktidest tulenevate eesmärkide täitmisega, mh kuid mitte ainult seoses võimalike õigusrikkumiste tuvastamise ja lahendamisega, võib haigla väljastada salvestisi õigusaktidest tulenevat pädevust omavatele asutustele/isikutele.

Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse andmete üle salvestamisega.

Kolmandatel isikutel, sh patsientidel endal ja nende lähedastel/külastajatel on haigla territooriumil videosalvestamine ja/või teiste külastajate/klientide/patsientide pildistamine keelatud ning see võib toimuda üksnes kooskõlastatult haiglaga.

Andmete edastamine

Kuressaare Haigla SA väljastab Teiega seotud isikuandmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus vastavate andmete töötlemiseks (nt politsei, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms). Lisaks eelnimetatutele võib haigla olla kohustatud väljastama Teie isikuandmeid seoses Teie poolt soovitud teenuste osutamisega vastavalt Teie ja teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevatele tingimustele ja korras, mh näiteks rehabilitatsiooniteenuse osutamisel Sotsiaalkindlustusametile ja töövõime hindamisel Töötukassale.

Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Viimati nimetatud tingimusest võib kehtida erand üksnes olukorras, kus isik, kelle isikuandmeid töödeldakse, on avaldanud selgelt väljendatud soovi vastavast tingimusest kõrvale kaldumiseks või kui töötlemine on vajalik seoses andmete omaniku või kolmandate isikute tervise või elu kaitsmisega või haiglale õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmisega. Viimasel juhul võib andmete edastamine toimuda krüpteerimata kujul tingimusel, et krüpteerimisnõuete järgimine ei ole mõistlikult võimalik (nt kui esineb krüpteerimist või dekrüpteerimist võimaldava tarkvara tõrge) või tooks kaasa olulise viivituse, millise tulemusena võib mh kujuneda välja oht Teie enda või kolmandate isikute elule või tervisele.

Haigla infosüsteemist edastatakse patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmed automaatselt patsiendi digilukku, mille kaudu saab patsient enda terviseandmetega tutvuda.

Juhul kui olete jäänud haigla ees Teile osutatud teenuste või Teiega seotud muude lepinguliste kohustuste täitmisega seotud võlgnevusse, kuulub haiglale õigus edastada Teie isikuandmeid, sh Teie nime, telefoni numbrit, aadressi, e-posti aadressi ja Teie nimele väljastatud, võlgnevuse aluseks olevaid arveid, koos arvetel sisalduva ja arvete senise menetlemisega seotud teabega, haigla võlanõuetega tegelevatele lepingulistele inkassoteenuse osutajatele aga ka kohtule, kohtutäituritele ja teistele õigusaktide kohaselt võlanõuete menetlemisel isikuandmete töötlemiseks õigustatud isikutele/asutustele.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine:

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Kirjalikke (omakäeliselt allkirjastatud) taotlusi saate kohapeal esitada haigla sekretärile või saata postiga aadressile Aia 25, 93815 Kuressaare või saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile haigla@saarehaigla.ee. Andmepäring peaks seejuures olema võimalikult konkreetne. Vajadusel kuulub haiglale õigus paluda taotlejal tema poolt soovitud andmete ulatust täiendavalt täpsustada.

Andmed väljastatakse taotlejale kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel, krüpteeritult e-postile või tähitult kirjaga. Kolmandatele isikutele osutatud tervishoiuteenust puudutavat teavet me reeglina ei väljasta, v.a. õigusaktidest tulenevatel alustel ja korras (sh kohtu- ja korrakaitseorganitele, eestkostjatele jne) või isikuandmete omaniku volituse alusel.

Andmete kirjalikul väljastamisel võib teatud juhtudel kaasneda Teile eelnev nimetatud teenuse eest tasumise kohustus. Enne tasumist võimalikke dokumentide koopiaid või muid dokumente Teile ei väljastata (nt tähitud posti kulu, koopiate korduva väljastamise tasu, mahukate dokumentide väljastamisega kaasnev tasu jne).

Isikuandmeid ei väljastata, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Telefoni või (elektron)posti teel andmete töötlemine ja patsientide lähedastele teabe väljastamine

Kuressaare Haigla SA-le kuulub õigus mitte käsitleda eriliigilisi isikuandmeid sisaldavat teavet telefoni või elektronposti teel juhul kui haigla ei ole suutnud helistajat või kirja saatjat haiglale aktsepteeritaval viisil tuvastada. Eeltoodust tulenevalt ei väljasta haigla tervishoiuteenuse osutamisega (sh seoses patsiendi võimaliku haiglas viibimisega) seotud andmeid lihtelektronkirja teel esitatud päringute alusel nagu ka mitte telefoni teel, neile isikutele, kelle isikusamasus ei leia haigla hinnangul küllaldast tõendatust või kelle osas puudub haiglal alus eeldada nende õigustatust mistahes isikut puudutavate terviseandmete saamiseks. Seetõttu võib haigla paluda isikusamasuse kahtluse korral pöörduda helistajal/kirjutajal võimaliku info saamiseks haiglasse kohapeale, tagamaks vajadusel isikusamasuse tuvastamine pildiga isikut tõendava dokumendi alusel.

Juhul kui Teie telefoni või kirjaliku pöördumise sisuks on soov saada teada Teie lähedase osas teavet sellest, kas ta viibib haiglas või milline on tema tervislik seisund, soovitame alati pöörduda eelkõige isiku enda või tema lähedaste poole. Haiglas viibivat patsienti puudutava teabe väljastamine toimub reeglina üksnes patsiendi kontaktisikule. Haigla võib haiglas viibiva patsiendi terviseandmeid tema lähedastele edastada või anda neile terviseandmetele juurdepääsu, v.a. kui patsient on ise selle ära keelanud või kui selle on õigusaktidest tulenevatel tingimustel ja korras keelanud ära uurimist teostav organ.  Teadvusetu või tahte väljendamiseks muul põhjusel suutmatu patsiendi terviseandmetega seotud teavet võime väljastada patsiendi omastele (abikaasa, vanemad, lapsed, õed, vennad või patsiendi elukorraldusest tulenevad muud lähedased isikud). Viimati nimetatud juhul puudub haiglal siiski kohustus patsiendi terviseseisundist kõikide omaste eraldi teavitamiseks.

Isikusamasuse tuvastamine haiglas kohapeal

Haiglale on igakordselt õigus paluda Teil esitada Teie isiku üheseks tuvastamiseks, nagu ka patsiendiga seotuse kontrollimiseks, vastavaid tõendeid. Haigla töötaja võib paluda esitada Teie isikut tõendav pildiga dokument ja/või sünnitunnistuse koopia ja/või eestkoste seadmist ning selle ulatust tõendava kohtumääruse koopia vms, millisest nähtuks Teie isikusamasus ja/või võimalik seos patsiendiga. Juhul kui haiglal ei ole võimalik veenduda Teie isikusamasuses või Teie õigustatuses patsiendiga seotud mistahes teabe saamiseks, puudub haiglal kohustus Teile tervishoiuteenuse osutamiseks või mistahes eelduslikult Teid ennast või teie võimalikku lähedast isikut puudutava teabe väljastamiseks. Haigla lähtub seejuures eelkõige patsiendi õigusest privaatsusele, arvestades seejuures terviseandmete delikaatse iseloomuga ja sellest tuleneva terviseandmete võimalikust volitamata levikust tingitud kahjulike mõjudega patsiendile.

Isikuandmete dokumenteerimine, parandamine, säilitamine ja kustutamine

Teil on õigus taotleda haiglalt Teie puudutavate isikuandmete parandamist või kustutamist või ülekandmist või ligipääsu piiramist. Samuti on Teil õigus esitada vastuväide Teie isikuandmete töötlemise osas. Haigla säilitab isikuandmeid vastavalt õigusaktidest tulenevatel tingimustel ja korras ning seejuures kooskõlas haigla andmetöötlusreeglitega. Eeltoodust tulenevalt puudub isikul õigus nõuda selliste temale tervishoiuteenuse osutamist puudutavate isikuandmete kustutamist, millise säilitamise kohustus tuleneb haiglale õigusaktidest või selliste isikuandmete (sh tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete) kustutamist, milliste säilitamise tähtajad tulenevad õigusaktidest või milliste säilitamiseks on haiglal põhjendatud huvi. Viimati nimetatud isikuandmetena käsitleb haigla eelkõige võlgnevustega või kahjujuhtumitega seotud andmeid.

Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimisel ja vastavate dokumentide säilitamisel lähtub haigla eelkõige õigusaktidest tulenevatest tingimustest ja korrast, sh sotsiaalministri 18.09.2008.a määrusest nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimine ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“. Vastavalt viimati nimetatud määrusele oleme kohustatud Teile tervishoiuteenuse osutamisel töötlema lisaks terviseandmetele mh ka alljärgnevaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, isikukood, alalise elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, lasteasutuse/kooli/töökoha nimetus, töö- ja ametikoha nimetus, kontaktisiku andmed (ees- ja perekonnanimi, seos patsiendiga, telefoni number, e-posti aadress, elukoha aadress). Vastavalt asjaoludele peame märkima vajadusel üles ka Teie töövõime kaotuse protsendi, puude raskusastme, riikliku pensioniga seotud andmed, perearsti andmed ning muu lisateave, milline on vajalik Teile kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või milliste andmete töötlemise kohustus tuleneb meile õigusaktidest.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed:

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda haigla andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@saarehaigla.ee.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info@aki.ee ).

Kuressaare Haigla SA teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.