452 0040

Aia 25, KuressaareIsikuandmete töötlemine haiglas

KINNITATUD
Juhatuse 16.01.2024
otsusega nr 5
 1. Sissejuhatus ja Privaatsustingimuste kohaldumine
  1. Isikuandmed on igasugune selline teave füüsilise isiku kohta, mille alusel on vastav isik kaudselt või otseselt tuvastatav. Isikuandmeteks on näiteks isiku nimi, aadress, kontaktandmed jne. Isikuandmete mõiste hõlmab seejuures ka eriliigilisi isikuandmeid (enne 25.05.2018 nimetatud kui delikaatsed isikuandmed), milleks on muu hulgas ka inimese terviseandmed. Isikuandmete töötlemine hõlmab endas ükskõik millist isikuandmetega tehtavat toimingut.
  2. Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Privaatsustingimused) kohalduvad kõikidel juhtudel, millal Kuressaare Haigla Sihtasutus (edaspidi: Haigla) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Andmesubjekt) isikuandmeid vastutava töötlejana seoses tervishoiuteenuse osutamisega patsientidele (edaspidi: Patsient) ja sellega kaasnevate tegevustega. Samuti kohalduvad käesolevad Privaatsustingimused olukorras, kus Andmesubjekt kandideerib Haiglasse tööle või Haigla otsib ise aktiivselt endale uut töötajat. Lisaks kohalduvad Privaatsustingimused siis, kui Haigla töötleb vastutava töötlejana Haiglale teenuseid osutava või kaupu tarniva juriidilise isiku esindaja või kontaktisiku isikuandmeid.
  3. Käesolevad Privaatsustingimused selgitavad reegleid, mille alusel Haigla Andmesubjektide isikuandmeid töötleb. Haigla jaoks on Andmesubjektide (sh Patsientide) isikuandmete kaitse äärmiselt oluline. Haigla palub kõikidel Andmesubjektidel tähelepanelikult käesolevate Privaatsustingimustega tutvuda.
  4. Privaatsustingimused kehtivad ülaltoodud kuupäevast alates. Haiglal on õigus ühepoolest Privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Privaatsustingimuste muudatustest teavitatakse Andesubjekte e-posti teel või muul viisil.
  5. Haiglal kui tervishoiuteenuse osutajal on õigusaktidest tulenev tervishoiuteenuse osutamise käigus töödeldavate andmete saladuses hoidmise kohustus. Viimati nimetatud kohustuse järgimisest kehtivad erandid üksnes õigusaktidest tulenevatel alustel ja korras, aga ka juhul kui isik, kelle isikuandmeid töödeldakse (Andmesubjekt), on enda selgelt väljendatud nõusolekul vabastanud Haigla vastavast kohustusest kas osaliselt või täielikult.
  6. Isikuandmete töötlemine toimub Haigla poolt kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate tingimustega, sh Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse nr 2016/679 (edaspidi:IKÜM) nõuetega ning lähtuvalt õigusaktide alusel kehtestatud Haiglasisestest andmetöötlusreeglitest. Privaatsustingimustes kasutatakse mõisteid (vastutav töötleja, isikuandmed, töötlemine, jne.) vastavalt IKÜM-ile ja muudele asjakohastele õigusaktidele.
 2. Vastutav töötleja
  1. ​Isikuandmete vastutav töötleja käesolevates Privaatsustingimustes reguleeritud juhtudel on Kuressaare Haigla Sihtasutus, mille registrikood on 90004059 ning mille aadress on Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Aia tn 25, 93815.
  2. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega saab pöörduda Haigla andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@saarehaigla.ee.
 3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ning isikuandmete kategooriad
  1. Haigla kogub ja töötleb Andmesubjektide isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
   1. tervishoiuteenuse osutamisele eelnevate toimingute läbiviimine, sh vastuvõtule registreerimine ja suhtlemine tervishoiuteenuse ettevalmistamise raames;
   2. tervishoiuteenuse osutamine ja selleks vajalike toimingute tegemine – sh Patsiendi haiguse või vigastuse diagnoosimine ja ravimine ning suhtlemine tervishoiuteenuse osutamise raames;
   3. Patsiendiga seonduva teabe edastamine Patsiendi määratud kontaktisikule või kui Patsient on laps või eestkostetav, siis lapsevanemale või eestkostjale;
   4. ravidokumentide väljastamine Patsiendile, Patsiendi volitatud isikule või isikule, kellel on õigusaktist tulenevalt õigus saada raviandmeid;
   5. saabunud selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või ettepanekuga tegelemine ja sellele vastamine;
   6. tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamine, sh rahulolu-uuringute tegemine ja kaebustega tegelemine ning nendele vastamine;
   7. tööle kandideerijate leidmine ja kandideerijate tööle sobivuse hindamine;
   8. Haiglas viibivate Patsientide, nende lähedaste, külastajate ja muude isikute ning Haigla töötajate kaitsmine ja samuti Haigla ja Haigla töötajate vara kaitsmine ning Haigla kodukorrast kinnipidamise tagamine videovalve teel;
   9. kohalduvast õigusest tulenevate Haigla kohustuste täitmine;
   10. kohalduvast õigusest tulenevate Haigla õiguste rakendamine.
  2. Järgnevalt loetleme iga ülal toodud eesmärgi osas, milliseid isikuandmeid Haigla kogub ja töötleb vastaval eesmärgil isikuandmete töötlemiseks:
   1. tervishoiuteenuse osutamisele eelnevate toimingute läbiviimise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(a)):
    1. Patsiendi ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, isikukood, alalise elukoha aadress (vajadusel ka passijärgse elukoha aadress), telefoninumber ja võimalusel e-posti aadress; lähtuvalt Patsiendi vanusest lasteasutuse, kooli või töökoha nimetus, töötava Patsiendi puhul töö- ja ametikoha nimetus;
    2. põhjus, miks Patsient soovib vastuvõtule tulla, mis võib sisaldada ka terviseandmeid;
    3. Patsiendi sugu ja isiku tuvastamisega seonduvad andmed; visiidi broneerimisega seonduvad andmed, sh visiidi koht, aeg ja sisu; muud andmed, mis Patsient võib avaldada; andmed ravikindlustuse kohta;
    4. kui lapsevanem või eestkostja (või muu esindaja) registreerib oma lapse või eestkoste all oleva isiku (või muu esindatava) Patsiendina vastuvõtule: lapsevanema, eestkostja või muu esindaja kontaktandmed (sh nimi, aadress, telefon) ja isikukood ning seotus Patsiendiga;
    5. kui Andmesubjektiga suheldakse telefoni teel, siis võidakse see telefonikõne salvestada;
   2. tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(b)):
    1. samad andmed, mida töödeldakse tervishoiuteenuse osutamisele eelnevate toimingute läbiviimise eesmärgil ehk ülal punktis 3.2.1 toodud andmed; teatud juhtudel ka videopilt ja sellest tuvastatavad isikuandmed (nt psühhiaatriaosakonna ja isolatsioonipalatites);
    2. asjakohased Patsiendi terviseandmed (sh andmed tervisliku seisundi kohta, varasemate haiguste kohta, hetkel saadavaoleva ravi kohta, jne);
    3. Patsiendi määratud kontaktisiku nimi, telefoninumber, elukoha aadress, isikukood, seos Patsiendiga ja võimalusel e-posti aadress;
    4. Patsiendi makseandmed või kui Patsiendi eest tasub muu isik, siis tema makseandmed tervishoiuteenuse eest tasumisel;
   3. patsiendiga seonduva teabe edastamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(c)):
    1. asjakohased Patsiendi isikuandmed (sh terviseandmed);
    2. Patsiendi määratud kontaktisiku või kui Patsient on laps või eestkostetav, siis lapsevanema või eestkostja nimi, kontaktandmed (sh telefoninumber), isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, elukoht ja seos Patsiendiga;
   4. ravidokumentide väljastamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(d)):
    1. Patsiendi isikuandmed ja terviseandmed, mis on konkreetses ravidokumendis toodud;
    2. Ravidokumentide adressaadi isikuandmed – kontaktandmed (sh e-postiaadress), isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, elukoht, seos Patsiendiga ja alus ravidokumentide saamiseks;
   5. saabunud selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või ettepanekuga tegelemise ja sellele vastamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(e)): esitaja ja saatja asjakohased isikuandmed (sh kontaktandmed) ja vastavas dokumendis olevad isikuandmed;
   6. tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(f)): Patsiendi isikuandmed ja asjakohased Patsiendi terviseandmed ning kaebuse korral samuti kaebusega seonduvad isikuandmed;
   7. tööle kandideerijate leidmise ja tööle sobivuse hindamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(g)): tööle kandideerija (või isiku, kes võiks tööle kandideerida) isikuandmed (sh vastava isiku enda avaldatud teave nagu nimi, e-post, telefoninumber, aadress, CV, haridus, töökogemus, oskused, kvalifikatsioon) ja lisaks muud avalikest allikatest leitavad andmed;
   8. isikute ja vara kaitsmise ning Haigla kodukorrast kinnipidamise tagamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(h)): videosalvestus ja sellest tuvastavad isikuandmed;
   9. kohalduvast õigusest tulenevate Haigla kohustuste täitmise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(i)): mistahes isikuandmed, mida Haiglal tuleb töödelda vastava kohustuse täitmiseks. Eelkõige võib tegemist olla Patsiendi, Patsiendi kontaktisiku, lapsevanema või eestkostja või Haiglale teenuseid osutava või kaupu tarniva juriidilise isiku esindaja või kontaktisiku isikuandmetega;
   10. kohalduvast õigusest tulenevate Haigla õiguste rakendamise eesmärgil (1.1(j)): mistahes isikuandmed vastavalt õigusele, mida Haigla rakendab. Eelkõige võib tegemist olla Patsiendi, Patsiendi kontaktisiku, lapsevanema või eestkostja või Haiglale teenuseid osutava või kaupu tarniva juriidilise isiku esindaja või kontaktisiku isikuandmetega.
 4. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
  1. Vastavalt kehtivale õigusele peab isikuandmete töötlemiseks esinema asjakohane õiguslik alus. Alljärgnevalt selgitame iga eelmainitud isikuandmete töötlemise eesmärgi osas, mis on vastaval eesmärgil isikuandmete töötlemise õiguslik alus.
  2. Osas, kus Haigla töötleb isikuandmeid tervishoiuteenuse osutamisele eelnevate toimingute läbiviimise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(a)), on Patsiendi isikuandmete (sh terviseandmete) töötlemise aluseks tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (edaspidi: TTKS) § 4¹ lg 1 ja lg 1¹ p 1. Kui Patsient pöördub Haigla poole muu teenuse kui tervishoiuteenuse saamiseks, siis on isikuandmete töötlemise aluseks Patsiendi taotlus IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt (b) mõttes. Patsiendi lapsevanema, eestkostja (või muu esindaja) isikuandmeid töödeldakse Haigla juriidilise kohustuse täitmiseks vastavalt IKÜM artikkel 6 lg 1 punktile (c).
  3. Olukorras, kus Haigla töötleb isikuandmeid tervishoiuteenuse osutamiseks ja selleks vajalike toimingute tegemiseks (vt eesmärk ülal punktis 1.1(b)), on Patsiendi isikuandmete (sh terviseandmete) töötlemise aluseks TTKS § 4¹ lg 1. Kui Haigla peaks osutama Patsiendile muud teenust kui tervishoiuteenust, siis on Patsiendi isikuandmete töötlemise aluseks Patsiendi ja Haigla vahel sõlmitud leping vastavalt IKÜM artikkel 6 lg 1 punktile (b). Patsiendi lapsevanema, eestkostja (või muu esindaja) isikuandmeid töödeldakse Haigla juriidilise kohustuse täitmiseks vastavalt IKÜM artikkel 6 lg 1 punktile (c). Kui teenuse eest maksab muu isik kui Patsient, siis töötleb Haigla vastavaid makseandmeid enda õigustatud huvi alusel (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt (f) alusel). Haigla õigustatud huviks on saada tasu osutatud teenuse eest ja töödelda maksja isikuandmeid.
  4. Kui Haigla töötleb isikuandmeid Patsiendiga seonduva teabe edastamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(c)), siis töötleb Haigla Patsiendi isikuandmeid tervishoiuteenuse osutamiseks vastavalt TTKS § 4¹ lg-le 1 ja Patsiendi määratud kontaktisiku, lapsevanema või eestkostja isikuandmeid Haigla juriidilise kohustuse täitmiseks (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt (c)).
  5. Ravidokumentide väljastamise eesmärgil isikuandmeid töödeldes (vt eesmärk ülal punktis 1.1(d)) on isikuandmete töötlemise aluseks kas Patsiendi nõusolek (IKÜM artikkel 9 lg 2 p (a)) või tervishoiuteenuse osutamine vastavalt TTKS § 4¹ lg 1.
  6. Isikuandmete töötlemisel saabunud selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või ettepaneku tegelemise ja sellele vastamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(e)) on õiguslikuks aluseks kas tervishoiuteenuse osutamine vastavalt TTKS § 4¹ lg 1 või juriidilise kohustuse täitmine vastavalt IKÜM artikkel 6 lg 1 punktile (c).
  7. Kui Haigla töötleb isikuandmeid tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(f)), siis on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamine TTKS § 41 lg 11 punkt 2 alusel.
  8. Tööle kandideerijate leidmise ja tööle sobivuse hindamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(g)) on õiguslikud alused järgnevad:
   1. kui isik kandideerib ise Haiglasse tööle, siis töödeldakse tema isikuandmeid lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt isiku taotlusele (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt (b));
   2. kui Haigla ise aktiivselt otsib uut potentsiaalset töötajat, siis on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Haigla õigustatud huvi (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt (f)). Haigla õigustatud huviks on leida endale uusi töötajaid;
   3. kui isikut tööle ei võetud, aga Haigla soovib jätta tööle kandideerija või ise aktiivselt otsitud potentsiaalse töötaja isikuandmed alles pärast ühe aasta möödumist värbamisprotsessist, siis teeb Haigla seda üksnes vastava isiku nõusoleku alusel (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt (a)).
  9. Kui Haigla töötleb videovalve teel isikuandmeid isikute ja vara kaitsmise ning Haigla kodukorrast kinnipidamise tagamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(h)), siis on õiguslikuks aluseks Haigla õigustatud huvi (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt (f)). Haigla kui vastutava isikuandmete töötleja õigustatud huviks on tagada, et: i) Haiglas viibivad isikud (Patsiendid, nende lähedased, külastajad, muud isikud ning Haigla töötajad) oleksid kaitstud; ii) Haiglas asuv vara oleks kaitstud; ning iii) Haigla kodukorrast peetakse kinni. Sealjuures võimaldab videovalve toimepandud õigusrikkumisi tuvastada ning seeläbi asjakohaseid õigusi kaitsta ja rakendada.
  10. Kui Haigla töötleb isikuandmeid kohalduvast õigusest tulenevate Haigla kohustuste täitmise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(i)) ning kohustus on seotud tervishoiuteenuste osutamisega, siis on õiguslikuks aluseks TTKS § 4¹ lg 1 või muu asjakohane tervishoiu osutamist reguleeriva õigusakti säte vastavalt konkreetsele kohustusele. Muul juhul on õiguslikuks aluseks IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt (c).
  11. Kui Haigla töötleb isikuandmeid kohalduvast õigusest tulenevate õiguste rakendamise eesmärgil (vt eesmärk ülal punktis 1.1(j)), siis töötleb Haigla terviseandmeid IKÜM artikkel 9 lg 2 punkt (f) alusel. Muid isikuandmeid töötleb Haigla IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt (f) alusel ehk õigustatud huvi alusel. Haigla õigustatud huviks on kaitsta ja rakendada enda õigusi vastavalt enda äranägemisele.
 5. Isikuandmete allikad ning avaldamise kohustuslikkus
  1. ​Haigla töötleb isikuandmeid, mida ta saab nii otse Patsiendilt kui ka kolmandatest allikatest. Selliseks kolmandaks allikaks võib eelkõige olla Patsiendi esindaja (nt lapsevanem või eestkostja), tervise infosüsteem, muu tervishoiuteenuse osutaja, Tervisekassa, retseptikeskus, Pildipank või muu tervisega seotud infotehnoloogiline keskkond.
  2. Teatud isikuandmete avaldamine Haiglale on kohustuslik, kuna tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimisel ja vastavate dokumentide säilitamisel lähtub Haigla õigusaktidest tulenevatest tingimustest ja korrast, sh sotsiaalministri 18.09.2008.a määrusest nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord“. Vastavalt viimati nimetatud määrusele on Haigla kohustatud Patsiendile tervishoiuteenuse osutamisel töötlema mitmesuguseid isikuandmeid. Isikuandmete mitteesitamisel ei pruugi Haiglal olla võimalik Patsiendile tervishoiuteenust osutada.
 6. Turvakaamerad
  1. Turvalisuse tagamiseks kasutatakse Haigla välisseintel ja hoonesisestes avalikes ruumides videovalvet, mis on märgistatud vastavate siltidega. Kaameratega ei salvestata heli ega jälgita konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala ja seal toimuvat. Nagu juba selgitatud, siis on sellisel viisil isikuandmete töötlemise eesmärgiks Haiglas viibivate Patsientide, nende lähedaste, külastajate ja muude isikute ning Haigla töötajate kaitsmine ja samuti Haigla ja Haigla töötajate vara kaitsmine ning Haigla kodukorrast kinnipidamise tagamine. Kaamerate salvestisi võib kasutada rikkumisjuhtumite toimumisel nendega seotud asjaolude tuvastamiseks. Videokaamerate teel isikuandmete töötlemise õiguslik alus on toodud Privaatsustingimuste punktis 4.9 (õigustatud huvi). Erandina võivad kaamerad asuda ka palatites (nt psühhiaatriaosakonnas või nakkuse isolatsioonipalatites), kus need on samuti märgistatud vastavate siltidega. Sellisel juhul on õiguslikuks aluseks tervishoiuteenuse osutamine (vt ülal punkt 4.3).
  2. Videosalvestisele jäänud Andmesubjektil on õigus enda andmetega tutvuda ja saada koopia videosalvestusest. Taotluse esitamisel tuleb Andmesubjektil esitada andmed isikusamasuse tuvastamiseks ning selgitama, mis ajavahemikul ta salvestisele jäänud on ning oskama kirjeldada oma välimust salvestisel. Sealjuures tuleb silmas pidada, et salvestisega tutvumine ja koopia saamise õigus ei tohi kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, mistõttu võib Haiglal olla vajalik lõigata salvestist või muuta kolmandad isikud salvestisel tuvastamatuks. Olukorras, kus salvestiste töötlemine on vajalik seoses õigusaktidest tulenevate eesmärkide täitmisega, mh kuid mitte ainult seoses võimalike õigusrikkumiste tuvastamise ja lahendamisega, võib Haigla väljastada salvestisi õigusaktidest tulenevat pädevust omavatele asutustele/isikutele.
  3. Kaamerate salvestisi säilitatakse üldreeglina 30 kalendripäeva, aga palatites, psühhiaatria ja isolatsioonipalatites ning erakorralise meditsiini osakonnas olevate kaamerate salvestisi säilitatakse lühemalt ehk kuni 7 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse - nt andmete üle salvestamisega. Kui on alust arvata, et videosalvestusel on näha õigusrikkumist, võidakse videot säilitada kauem
  4. Kolmandatel isikutel, sh Patsientidel endal ja nende lähedastel/külastajatel on Haigla territooriumil videosalvestamine ja/või teiste külastajate/klientide/Patsientide pildistamine keelatud ning see võib toimuda üksnes kooskõlastatult Haiglaga.
 7. Isikuandmete säilitamine
  1. ​Haigla ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist kehtiva õiguse alusel.
  2. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel säilitab Haigla isikuandmeid alljärgnevalt:
   1. ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid reeglina 30 aastat Patsiendile osutatud tervishoiuteenuse andmete kinnitamisest;
   2. erinevalt eelmises punktis (punkt 7.2.1) toodud tähtajast säilitatakse järgimisi tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid järgnevalt:
    1. õpilase tervisekaardi andmeid viis aastat kooli lõpetamisest või koolist lahkumisest, samuti kiirabikaardi andmeid ja saatekirja ning saatekirja vastust viis aastat andmete kinnitamisest;
    2. surmateatise ja surma põhjuse teatise andmeid kümme aastat andmete kinnitamisest;
    3. elupuhuse patomorfoloogilise uuringu tegemiseks võetud terviseandmeid sisaldav koeproov säilitatakse lähtuvalt tervisehoiuteenuse osutamise vajadusest, kuid mitte kauem kui 30 aastat andmete kinnitamisest;
    4. lahangu protokolli andmeid 30 aastat andmete kinnitamisest;
    5. verekaardi, transfusiooniprotokolli ja transfusioonijärgse reaktsiooni protokolli andmeid 30 aastat isiku surmast;
   3. Haigla kui tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi logisid 5 aastat;
   4. Patsiendi rahulolu hindamiseks kogutud tagasisidet 5 aastat alates tagasiside saamisest.
  3. Raamatupidamisseaduse alusel säilitatakse raamatupidamislikke dokumente 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust.
  4. Haigla säilitab Patsiendiga lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, üldreeglina seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 5 aastat pärast lepingu lõppemist.
  5. Kui Patsiendile teenust ei osutata (nt broneeritakse visiidi aeg, kuid visiidile ei tulda), siis säilitab Haigla isikuandmeid kuni 1 aasta pärast viimast kontakti antud Andmesubjektiga.
  6. Tööle kandideerija või Haigla poolt aktiivselt tööle otsitud isiku kohta kogutud andmed tööle sobivuse hindamiseks kustutatakse 1 aasta möödumisel pärast värbamisprotsessi lõppu, kui antud isikuga töölepingut ei sõlmita. Alternatiivselt, kui isikult võetakse nõusolek andmete pikemalt säilitamiseks, siis säilitatakse andmed kuni nõusoleku tagasivõtmiseni (aga igal juhul mitte kauem kui 3 aastat).
  7. Telefonikõne salvestusi säilitatakse 30 päeva. Turvakaamerate salvestisi säilitatakse vastavalt ülal punktis 6.3 toodule.
 8. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
  1. Haigla edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui selline õigus või kohustus on Haiglale õigusaktiga ette nähtud või kui isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele on vajalik Patsiendile teenuse osutamiseks. Üldreeglina ei edasta Haigla kunagi isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda.
  2. Haigla võib isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele alljärgnevatel juhtudel:
   1. Patsiendile tervishoiuteenuse osutamisel edastab Haigla isikuandmeid kehtiva õiguse alusel tervise infosüsteemi, mis on keskne riiklik andmekogu, mille kaudu saavad tervishoiuteenuse osutajad omavahel andmeid vahetada ning näha teiste tervishoiuteenuse osutajate poolt Patsiendi kohta saadetud terviseandmeid. Tervise infosüsteemi kaasvastutavad töötlejad on Sotsiaalministeerium ja Tervisekassa (endise nimega Haigekassa), kes võivad andmeid töödelda ka ravikulude tasumise ja muudel õigusaktides ettenähtud eesmärkidel. Tervise infosüsteemi andmeid saates edastatakse andmed ka Sihtasutus Eesti Tervishoiu Pildipangale, mis tervise infosüsteemi volitatud töötlejana haldab, töötleb ja arhiveerib meditsiiniliste ülesvõtete andmeid. Tervise infosüsteemi haldaja ning seeläbi volitatud töötleja on TEHIK ehk tervishoiu ja heaolu infosüsteemide keskus.
   2. Samuti edastab Haigla isikuandmeid Retseptikeskusele, mille vastutav töötleja on Tervisekassa. Retseptikeskus on retseptide ja meditsiiniseadme kaartide väljakirjutamiseks ja töötlemiseks ning ravikindlustuse seaduses sätestatud tingimustel kindlustatud isikutele ravimihüvitise ja meditsiiniseadmehüvitise võimaldamiseks asutatud andmekogu, mille eesmärk on tagada retseptiravimeid kasutavate isikute tervise kaitse ja järelevalve ravimite väljastamise õigsuse ja põhjendatuse üle ning luua riigile võimalused ravimistatistika tegemiseks.
   3. Haigla võib edastada isikuandmeid ka Tervise Arengu Instituudile ning Sotsiaalministeeriumile. Tervise Arengu Instituut on Sotsiaalministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis tegutseb teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, teiste õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute alusel. Tervise Arengu Instituut võib töödelda isikuandmeid näiteks rahvastiku tervise analüüsimiseks ning rahvatervishoiu tegevuste planeerimiseks ja hindamiseks, samuti teadustöös.
   4. Haigla võib edastada isikuandmeid ka rahvastikuregistrile, mille vastutav töötleja on Siseministeerium. Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab rahvastikuregistri andmesubjektiks olevate isikute peamised isikuandmed.
   5. Kui Patsiendil on ravikindlustus, siis võib Haigla edastada isikuandmed vastavale kindlustusandjale, kellel on Patsiendiga vastav kindlustusleping sõlmitud.
   6. Haigla võib edastada isikuandmeid teistele tervishoiuteenuse osutajatele (nt teistele haiglatele).
   7. Andmed liiklusõnnetuste registreerimise kohta edastatakse liikluskindlustuse infosüsteemi, Tervisekassasse ning politseile.
   8. Samuti võib Haigla edastada isikuandmeid Terviseametile, mis on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus ning mille eesmärk on viia ellu tervist kaitsva ja parendava elukeskkonna kujundamisele suunatud ning kvaliteetsele tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele orienteeritud rahvastiku tervise poliitikat. Seeläbi võivad andmed jõuda nakkushaiguste infosüsteemi NAKIS, mille vastutav töötleja on Terviseamet
   9. Haigla võib isikuandmeid edastada ka Töötukassale – näiteks töövõime hindamise läbiviimiseks.
   10. Samuti võib Haigla edastada isikuandmeid Sotsiaalkindlustusametile – näiteks rehabilitatsiooniteenuse osutamisel.
   11. Veel võib Haigla Patsiendile teenuse osutamisel edastada isikuandmeid meditsiinitarkvara teenuseosutajale Medisoft (aktsiaselts Medisoft, registrikood 10047646), mis haldab Haiglas kasutatavat IT-süsteemi.
   12. Samuti võib Haigla edastada isikuandmeid (sh ravidokumente) Patsiendi määratud isikule või Patsiendi esindajale õigusaktides sätestatud korras.
   13. Juhul kui Patsient on jäänud Haigla ees osutatud teenuste või Andmesubjektiga seotud muude lepinguliste kohustuste täitmisega seotud võlgnevusse, on Haiglal õigus edastada isikuandmed (sh nimi, telefoni number, aadress, e-posti aadress ja Andmesubjekti nimele väljastatud, võlgnevuse aluseks olevad arved, koos arvetel sisalduva ja arvete senise menetlemisega seotud teabega) Haigla võlanõuetega tegelevatele lepingulistele inkassoteenuse osutajatele aga ka kohtule, kohtutäituritele ja teistele õigusaktide kohaselt võlanõuete menetlemisel isikuandmete töötlemiseks õigustatud isikutele/asutustele.
   14. Telefonikõnede salvestuste ligipääs on salvestuse teenust osutaval Telial (Telia Eesti AS, registrikood 10234957).
   15. Lisaks võib Haigla edastada isikuandmeid veel muule asutusele või isikule, kui Haigla on kohustatud seda tegema vastavalt kohalduvale õigusele (nt politsei).
 9. Andmete edastamise viis
  1. Eriliigilisi isikuandmeid (nt terviseandmeid) sisaldavaid dokumente saadab Haigla adressaatidele üksnes tähitud postiga, krüpteeritult e-posti teel või läbi spetsiaalse turvalise infosüsteemi. Erand sellest võib kehtida üksnes olukorras, kus isik, kelle isikuandmeid töödeldakse (s.o Andmesubjekt), on avaldanud selgelt väljendatud soovi vastavast tingimusest kõrvale kaldumiseks või kui töötlemine on vajalik seoses andmete omaniku või kolmandate isikute tervise või elu kaitsmisega või Haiglale õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmisega. Viimasel juhul võib andmete edastamine toimuda krüpteerimata kujul tingimusel, et krüpteerimisnõuete järgimine ei ole mõistlikult võimalik (nt kui esineb krüpteerimist või dekrüpteerimist võimaldava tarkvara tõrge) või tooks kaasa olulise viivituse, millise tulemusena võib mh kujuneda välja oht Andmesubjekti või kolmandate isikute elule või tervisele.
 10. Enda kohta käivate andmetega tutvumine
  1. Haigla edastab Patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmed automaatselt tervise infosüsteemi ning Patsiendil on võimalus tutvuda nende andmetega digiloo (patsiendiportaal) vahendusel.
  2. Samuti on Andmesubjektil (sh Patsiendil) õigus enda isikuandmetega tutvuda, mida Haigla Andmesubjekti kohta töötleb ja säilitab, esitades taotluse Haiglale.
  3. Kirjalikke (omakäeliselt allkirjastatud) taotlusi saate kohapeal esitada Haigla sekretärile või saata postiga aadressile Aia 25, 93815 Kuressaare või saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile haigla@saarehaigla.ee. Andmepäring peaks seejuures olema võimalikult konkreetne. Vajadusel kuulub Haiglale õigus paluda taotlejal tema poolt soovitud andmete ulatust täiendavalt täpsustada.
  4. Andmed väljastatakse taotlejale kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel, krüpteeritult e-postile või tähitult kirjaga. Kolmandatele isikutele osutatud tervishoiuteenust puudutavat teavet Haigla reeglina ei väljasta, v.a. õigusaktidest tulenevatel alustel ja korras (sh kohtu- ja korrakaitseorganitele, eestkostjatele jne) või isikuandmete omaniku (Andmesubjekti) volituse alusel.
  5. Andmete kirjalikul väljastamisel võib teatud juhul kaasneda nimetatud teenuse eest tasumise kohustus – v.a kui kohalduva õigusega ei ole ette nähtud teisiti. Enne tasumist võimalikke dokumentide koopiaid või muid dokumente ei väljastata (nt tähitud posti kulu, koopiate korduva väljastamise tasu, mahukate dokumentide väljastamisega kaasnev tasu jne).
 11. Telefoni või elektronposti teel andmete töötlemine ja Patsientide lähedastele teabe väljastamine
  1. Haiglale kuulub õigus mitte käsitleda eriliigilisi isikuandmeid (sh terviseandmeid) sisaldavat teavet telefoni või elektronposti teel juhul kui Haigla ei ole suutnud helistajat või kirja saatjat Haiglale aktsepteeritaval viisil tuvastada. Eeltoodust tulenevalt ei väljasta Haigla tervishoiuteenuse osutamisega (sh seoses Patsiendi võimaliku Haiglas viibimisega) seotud andmeid lihtelektronkirja teel esitatud päringute alusel nagu ka mitte telefoni teel, neile isikutele, kelle isikusamasus ei leia Haigla hinnangul küllaldast tõendatust või kelle osas puudub Haiglal alus eeldada nende õigustatust mistahes isikut puudutavate terviseandmete saamiseks. Seetõttu võib Haigla paluda isikusamasuse kahtluse korral pöörduda helistajal/kirjutajal võimaliku info saamiseks Haiglasse kohapeale, tagamaks vajadusel isikusamasuse tuvastamine pildiga isikut tõendava dokumendi alusel.
  2. Juhul, kui isiku telefoni või kirjaliku pöördumise sisuks on soov saada teada tema lähedase osas teavet sellest, kas ta viibib haiglas või milline on tema tervislik seisund, soovitame alati pöörduda eelkõige Patsiendi enda või tema lähedaste poole. Haiglas viibivat Patsienti puudutava teabe väljastamine toimub reeglina üksnes Patsiendi kontaktisikule. Haigla võib Haiglas viibiva Patsiendi terviseandmeid tema lähedastele edastada või anda neile terviseandmetele juurdepääsu, v.a. kui Patsient on ise selle ära keelanud või kui selle on õigusaktidest tulenevatel tingimustel ja korras keelanud ära uurimist teostav organ. Teadvusetu või tahte väljendamiseks muul põhjusel suutmatu Patsiendi terviseandmetega seotud teavet võime väljastada Patsiendi omastele (abikaasa, vanemad, lapsed, õed, vennad või Patsiendi elukorraldusest tulenevad muud lähedased isikud). Viimati nimetatud juhul puudub Haiglal siiski kohustus Patsiendi terviseseisundist kõikide omaste eraldi teavitamiseks.
 12. Isikusamasuse tuvastamine Haiglas kohapeal
  1. Haiglal on igakordselt õigus paluda isikul esitada isiku üheseks tuvastamiseks, nagu ka Patsiendiga seotuse kontrollimiseks, vastavaid tõendeid. Haigla töötaja võib paluda esitada
   isikut tõendav pildiga dokument ja/või sünnitunnistuse koopia ja/või eestkoste seadmist ning selle ulatust tõendava kohtumääruse koopia vms, millisest nähtuks vastava isiku isikusamasus ja/või võimalik seos Patsiendiga. Haigla lähtub seejuures eelkõige Patsiendi õigusest privaatsusele, arvestades seejuures terviseandmete delikaatse iseloomuga ja sellest tuleneva terviseandmete võimalikust volitamata levikust tingitud kahjulike mõjudega Patsiendile.
 13. Isikuandmete parandamine ja kustutamine ning muud Andmesubjekti õigused
  1. Andmesubjektil on õigus taotleda Haiglalt Andmesubjekti puudutavate isikuandmete parandamist või kustutamist või ülekandmist või ligipääsu piiramist. Samuti on Andmesubjektil õigus esitada vastuväide tema isikuandmete töötlemise osas. Lisaks on Andmesubjektil õigus võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmete töötlemine peaks põhinema Andmesubjekti nõusolekul. Samuti on Andmesubjektil õigus nõuda, et tema kohta ei võetaks vastu otsus, mis põhineb automatiseeritud töötlusel, kui sellist töötlust kasutatakse.
  2. Haigla säilitab isikuandmeid vastavalt õigusaktidest tulenevatel tingimustel ja korras (vt ka ülal peatükki 7) ning seejuures kooskõlas Haigla andmetöötlusreeglitega. Eeltoodust tulenevalt puudub Andmesubjektil õigus nõuda selliste temale tervishoiuteenuse osutamist puudutavate isikuandmete kustutamist, millise säilitamise kohustus tuleneb Haiglale õigusaktidest või selliste isikuandmete (sh tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete) kustutamist, milliste säilitamise tähtajad tulenevad õigusaktidest või milliste säilitamiseks on Haiglal põhjendatud huvi. Viimati nimetatud isikuandmetena käsitleb Haigla eelkõige võlgnevustega või kahjujuhtumitega seotud andmeid.
  3. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega saab pöörduda Haigla andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@saarehaigla.ee.
  4. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega kas Haigla andmekaitse spetsialisti ja/või Andmekaitse Inspektsiooni poole (lisainfo: https://www.aki.ee/et; Tatari 39, Tallinn 10134; e-post: info@aki.ee).