452 0040

Aia 25, Kuressaare



Kuressaare Haigla Kodukord

Kodukord tutvustab patsiendile tema õigusi ja kohustusi haiglas viibimise ajal. Haigla kodukorda, osakonna ruume ja töökorraldust tutvustatakse igale haiglasse saabuvale patsiendile.

Teil kui patsiendil on õigus:

 • saada asjakohast ravi, õendusabi, hooldust. Täites täpselt arsti, õe või ämmaemanda soovitusi;
 • saada teavet planeeritava protseduuri, uuringu või operatsiooni kohta; teha otsuseid oma ravi asjus, valida võimalike ravimite, ravimeetodite ning ka ravimata jätmise vahel. NB! Tervishoiuteenuseid osutatakse ainult Teie nõusolekul. Haiglal on õigus paluda Teilt teenuse osutamiseks kirjalikku nõusolekut. Tervishoiuteenusest keeldumine vormistatakse alati kirjalikult;
 • keelata teabe andmine enda haiglas viibimise kohta;
 • nõuda oma privaatsuse austamist meditsiiniliste protseduuride ajal (kõrvaliste isikute juuresviibimine on lubatud ainult Teie nõusolekul või nõudmisel); siiski tuletame meelde, et Kuressare haiglas viibivad aastaringselt nii arsti kui ka õe/ämmaemanda kutse üliõpilased, kes omandavad siin praktilisi oskusi;
 • anda hoiule oma üleriided ja välisjalatsid riiete hoidmiseks mõeldud ruumi, saades vastu sellekohase kviitungi. Kaasa võetud raha, väärisesemed ning dokumendid saab soovi korral anda allkirja vastu hoiule osakonda lukustatavasse ŝeifi/kappi;
 • nõuda päeva- ja öörahust kinnipidamist;
 • saada osakonna personalilt teavet, kuidas avariiolukordade (nt veeavarii, tulekahju jms) puhul käituda;
 • teada toitlustamise kellaaegu (kell 08.00 hommikusöök; kell 13.00 lõunasöök; kell 17.30 õhtusöök) ja kooskõlastatult raviarstiga valida endale dieet (k.a taimetoitlased);
 • saada lõunasööki haiglasse saabumise päeval, kui jõuate osakonda enne kella 09.00. Väljakirjutamise päeval kindlustatakse Teid ainult hommikusöögiga. Voodikoht vabastatakse väljakirjutamise päeval kella 12.00-ks;
 • saada kojukirjutamisel raviarstilt selgitusi edaspidise ravi kohta ja väljavõte haigusloost (epikriis). Saada õelt või ämmaemandalt nõustamist, informatsiooni ja vajadusel kirjalik meelespea koduse toimetuleku kohta (õendusepikriis);
 • kasutada teenuseid vastavalt üksuses pakutavatele võimalustele.

Koos patsiendiga haiglasse vormistatud hooldajal on õigus:

 • saada haigla poolt toitlustamist;
 • osaleda lähedase hooldamises meditsiinipersonali juhendamisel;

Koos patsiendiga haiglasse vormistatud hooldaja peab tasuma oma voodipäeva eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Teil kui patsiendil on lubatud:

 • võtta vastu külalisi selleks ettenähtud külastusaegadel. Teie paranemise huvides palume, et külastajaid ei oleks liiga palju. Intensiivraviüksuses on külastamine lubatud arsti või õe loal; Osakondadel on õigus kehtestada vajaduse korral külastamise erirežiime ja piirata külastamist;
 • kodust toodavate toiduainete valik, mis on eelnevalt kooskõlastatud raviarsti või valveõega. Kaasavõetud ja külastajate poolt toodud kiiresti riknevat toitu hoidke osakonna külmikus, märgistatult oma nime, palatinumbri ja külmikusse asetamise kuupäevaga; personalil on õigus hävitada märgistamata ja säilitustähtaja ületanud toit;
 • helistada isikliku mobiiltelefoniga. Personalil on õigus vajadusel piirata mobiiltelefoni kasutamist;
 • kasutada majasisest pakiteenust (patsiendi/kliendi lähedane toob vajaliku paki haigla infosse), mis toimetatakse esimesel võimalusel paki saajani. Pakke võtab Info vastu iga päev kella 08.00-18.00ni.

Haiglas viibiva patsiendi külalistele tuletame meelde:

 • palume kinni pidada külastusaegadest töö- ja puhkepäevadel kell 10.00-18.00, muudel kellaaegadel kokkulepe personaliga;
 • enne üksusesse sisenemist ja lahkumist töödelda käsi antiseptikuga – nii kaitsete oma lähedast ja iseennast;
 • intensiivraviüksusesse palume lilli mitte tuua;
 • väikelapsi pole soovitav haiglas viibiva patsiendi juurde kaasa võtta: haiglas kehtivad kindlad hügieeni- ja käitumisreeglid, millest väikelapsel on raske aru saada ja kinni pidada;
 • arstliku visiidi ajal täita arsti korraldusi.
 • erakorralistes oludes (nt nakkusohu tingimustes) muudab haigla vajadusel osakondade külastusreegleid. Sel juhul on aktuaalne info kuvatud haigla kodulehel www.saarehaigla.ee, üksustesse sisenevatel ustel ning hoone välisustel;
 • haigla juhatus võib nakkushaiguste kõrghooajal kehtestada (haiglaravil olevate patsientide kaitseks) haiglas osalise või täieliku külastuskeelu;
 • lemmikloomadega külastamine ei ole lubatud (välja arvatud teenistus-, juht- ja teraapiakoerad ning erikokkulepped osakonnaga).

Haiglas viibival patsiendil palume:

 • hoida haigla ruumides puhtust ja korda ning suhtuda haigla varasse heaperemehelikult;
 • mobiiltelefoni palume hoida hääletul režiimil;
 • austada oma palatikaaslaste soove, mitte kuulata valjult mängivat raadiot ega televiisorit;
 • kinni pidada hommikuse äratusega seotud protseduuridest (hommikune tualett, temperatuuri mõõtmine, analüüside võtmine jne). Ärtus on ajavahemikus 06.00-07.00;
 • austada öörahu, mis on ajavahemikus kell 22.00-06.00;
 • informeerida osakonnast lahkudes valveõde;
 • avariiolukorras käituda vastavalt personali korraldustele;
 • haiglast lahkudes võtta kaasa oma isiklikud esemed. Haigla säilitab Teie riideid ja isiklikke esemeid 30 kalendripäeva jooksul pärast Teie haiglast lahkumist.
  NB! Tuletame meelde, et hoiule mitte antud väärisesemete ja muude isiklike asjade eest vastutate haiglas olles ise.
 • haiglast lahkudes üle anda Teie kasutuses olev, kuid haiglale kuuluv vara;
 • tasuda voodipäevatasu (2.50 eurot kuni 10 voodipäeva eest).

Haigla ruumides ei ole lubatud:

 • alkohoolsete jookide ning narkootiliste ja muude joovastavate ainete tarvitamine, samuti nende hoidmine. Külm- ja tulirelva omamine;
 • külastamine joobeseisundis;
 • suitsetamine ega lahtise tule kasutamine (küünalde põletamine). Välja arvatud suitsetamiseks kohandatud ruum (psühhiaatria).

Probleemide ja küsimuste korral pöörduge palun valveõe, osakonna vastutava õe või raviarsti poole. Kiituse/ettepaneku/kaebuse esitamiseks küsige personalilt „Ettepanekute/kaebuste“ blankett. Blankett pange palun postkasti – leiate selle Kuressaare Haigla peasissepääsu ees asuvast fuajeest.
Samuti saab tagasisidet anda haigla kodulehe www.saarehaigla.ee kaudu.


Täname Teid meeldiva koostöö eest ning soovime head paranemist!