452 0040

Aia 25, KuressaareKlienditeeninduse standard

Patsientide teavitamine klienditeeninduse standardist

Dokumendi eesmärgiks on Kuressaare Haigla SA-se (edaspidi haigla) patsiendi ja patsiendi omaste teavitamine nende õigustest ja kohustustest. Dokumendi koostamisel on lähtutud Euroopa patsientide õiguste hartast, võlaõigusseadusest, sotsiaalministri 15.12.2004 määrusest nr 128 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuded“ ja haiglas kehtivatest juhenditest.

Ravijärjekorda registreerimine

Patsienti teavitatakse registreerimise korrast vastavalt haigla Plaanilise ravijärjekorra pidamise korrale, mis on vastavuses sotsiaalministri 21.08.2008 määrusega nr 46 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ ja Eesti Haigekassa nõukogu 11.01.2013 otsusega nr 5 „Ravijärjekordade maksimumpikkused“.

Patsiendile teabe andmise kohustus

Patsient peab tervishoiuteenuse osutajale avaldama oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida tervishoiuteenuse osutaja teenuse osutamiseks vajab. Patsienti ja/või tema seadusliku esindajat informeeritakse pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest, tema läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest. Patsiendi nõustamine ja tema küsimustele vastamine toimub eelkõige tervishoiuteenuse osutamise käigus (ambulatoorsel vastuvõtul või haigla statsionaarsetes üksustes arsti/õe/ämmaemanda/muu spetsialisti visiidi jooksul). Iga spetsialist saab anda nõu või selgitusi vaid oma pädevuse piires.

Suhtlemine patsiendi ja tema omastega

Patsiendil ja/või tema seaduslikul esindajal/lähedasel isikul on õigus patsiendi nõusolekul saada igakülgset informatsiooni patsiendi tervise kohta raviarstilt või kliiniku ülemarstilt selleks eelnevalt kokkulepitud ajal. Tervishoiutöötajal on kohustus tuvastada patsiendi seadusliku esindaja/lähedase isiku seos patsiendiga ning veenduda, et patsiendi tahe teavet anda ei ole olnud vastupidine.

Patsiendi õigus kaebuse või ettepaneku esitamiseks

Igal inimesel on õigus kahju kannatamisel või rahulolematuse korral esitada kaebus või ettepanek. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kas kirjalikus või muus vormis.

Haiglas kehtiv ettepanekute/kaebuste lahendamise kord

Kõik pöördumised registreeritakse v.a anonüümsed pöördumised. Pöördumiste menetlemise eesmärgiks on informatsiooni kogumine teenuste kvaliteedi kohta eesmärgiga parendada teenuste kvaliteeti ja selle osutamist ning tagada seeläbi patsientide ning külastajate rahulolu. Pöörduja soovil vastatakse pöördumisele üldjuhul 30 päeva jooksul. Kui pöördumise lahendamine võtab kauem aega, teavitatakse sellest pöördumise esitajat kirjalikult.

Kuhu on võimalik pöörduda pretensiooni esitajal

Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemidega palume pöörduda haigla poole.

Kuressaare Haigla Sihtasutus
Aia 25, 93815 Kuressaare
Telefon 452 0001
E-post: haigla@saarehaigla.ee
Koduleht www.saarehaigla.ee

Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemidega tegeleb eelkõige haigla ise.

Kui Te ei jää haigla poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie seaduslikul esindajal õigus pöörduda: