452 0040

Aia 25, KuressaareTervisekeskus

KURESSAARE ESMATASANDI TERVISEKESKUSE RAJAMINE

Kuressaare Tervisekeskus alustab tööd 2018.a. detsembris.

 

Projekti kirjeldus

Projekti "Kuressaare esmatasandi tervisekeskuse rajamine" eesmärk on luua Kuressaarde esmatasandi tervisekesus, mis hakkab teenindama kogu Saaremaa elanikke, ning ETTK teine tegevuskoht Leisi alevikku. Rajatav ETTK parandab oluliselt Saare maakonna teenuseosutajate kasutuses olevat taristut ja elanike ligipääsu esmatasandi tervishoiuteenustele.

Projekti käigus rekonstrueeritakse Kuressaare Haigla endine polikliinikuhoone, e D korpus. Projekti tulemusena valmib kaasaegne esmatasandi tervisekeskus koos füsiaatria ja taastusravi ruumigrupiga. Leisi alevikus rekonstrueeritakse perarstikompleksi ruumid endises valla administratiivhoones.

Projekti eesmärk

Rajatava ETTK tegevuse eesmärgiks on tagada esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus ja mitmekülgsus tervisekeskuse teeninduspiirkonnas, parandada teenustele juurdepääsu, vähendada seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendada sotsiaalset kaasatust.

Projekti otsene eesmärk on avada 2018. aastal esmatasandi tervisekeskus Kuressaare linnas ning selle teine tegevuskoht Leisi alevikus.  

Projekti tulemus

Projekti tulemusena on rajatud Kuressaare Tervisekeskus Kuressaare linna, kus või millega samal taristul hakatakse osutama alljärgnevaid esmatasandi kohustuslikke, teiseseid ja toetavaid teenuseid:

Projekt elluviimise tulemusena paraneb esmatasandi teenuste kättesaadavust piirkonnas, koondades suurema osa tegutsevatest tervishoiuteenuse osutajatest ühtsele hea ligipääsetavusega taristule, kus teenuseosutajatel on piisavalt ruumi kvaliteetse teenuse osutamisega. Lisaks suurendab erinevate teenusteosutajate-vaheline koostöö osutatava teenuse kvaliteeti.

Projekti maksumus: 4 265 866,18 €               1 676 747,27          558 915,76 (sellest abikõlblik 2 235 663,03 €, sellest Euroopa Regionaalarengu Fond 1 676 747,27 € ja SA Kuressaare Haigla 558 915,76 €)

Projekti teostamise aeg: november 2017 – detsember 2018