452 0040

Aia 25, KuressaareSisekorraeeskiri haigetele

Käesoleva dokumendi eesmärk on tutvustada haigetele ja külastajatele Kuressaare Haigla Sihtasutuse kodukorda haigla hoonetes.

1. Plaanilised haiged vormistab haiglasse klienditeenindaja, arsti poolt määratud päeval. Juhul, kui teil ei ole võimalik tulla kokkulepitud ajal haiglaravile, nt olete külmetunud (Teil on köha või nõu), palume sellest teavitada oma raviarsti. Erakorraliselt haiged hospitaliseeritakse valvearsti korraldusel.

2. Teie ravi planeerimisel palutakse Teil anda kirjalik nõusolek ravi- ja uuringuprotseduuride tegemiseks. Raviarst teavitab Teid eelnevalt Teie terviseseisundist, kaasaegsetest ravivõimalustest, eesseisva protseduuri otstarbekusest ja vajalikkusest ning protseduuriga kaasneda võivatest ohtudest ja võimalikest tagajärgedest. Pöördudes meie haiglasse abi saamiseks annate Te ühtlasi nõusoleku abi osutamiseks vajalike uuringute (sh laboratoorsete analüüside) ja raviprotseduuride teostamiseks. Teil on alati õigus uuringutest ja raviprotseduuridest keelduda. Olete kohustatud keeldumise vormistama kirjalikult.

3. Haiglasse hospitaliseerimisel toimub haigete isiklike riiete/asjade hoidmine statsionaarsetes üksustes riiete hoidmiseks mõeldud ruumis, saades vastavalt töötajalt vastu sellekohase kviitungi. Erandkorras lubatakse isiklikke riideid/asju hoida palatis selleks ettenähtud kapis. Haiglasse kaasa võetud dokumendid, raha ja väärtasjad saab soovi korral anda allkirja vastu hoiule üksuse lukustatavasse seifi/kappi. Palatisse jäetud isiklike riiete/asjade, raha ja väärtasjade eest haigla ei vastuta.
Teadvuseta seisundis hospitaliseeritud haigete isiklikke riideid/asju hoitakse statsionaarsetes üksustes riiete hoidmiseks mõeldud ruumis, hoiule andmise allkirjastavad kaks haigla töötajat.
Teadvuseta seisundis hospitaliseeritud haigete dokumente, raha ja väärtasju hoitakse üksuse lukustatavas seifis/kapis, hoiule andmise allkirjastavad kaks haigla töötajat.
Statsionaarsele psühhiaatrilisele ravile saabuvalt haigelt võetakse hoiule ka haige valduses olevad keelatud ained ja esemed, mis on loetletud psühhiaatrilise abi seaduses.
Hoiule antud asjad saab haige allkirja vastu kätte struktuuriüksusest, kust teda välja kirjutatakse.

4. Plaanilises korras hospitaliseerimisel kaasa võtta isikut tõendav pildiga dokument (pass/ID-kaart/juhiluba, vms), vahetusjalanõud, isikliku hügieeni tarbed, imikule võtta kaasa vajalikud hügieenitarbed ja rinnapiima asendussegu/piimasegu.

5. Haiglas viibides tuleb kinni pidada haiglas kehtivast korrast.

06.30 Äratus
06.30 – 07.30 Protseduurid
07.30 – 08.15 Hommikused hügieenitoimingud
08.15 – 08.45 Hommikusöök
09.00 – 13.00 Arsti visiit, operatsioonid, uuringud, protseduurid
13.15 – 13.45 Lõunasöök
14.00 – 16.00 Vaikne tund
16.30 – 17.00 Protseduurid
17.45 – 18.15 Õhtusöök
19.00 – 21.00 Õhtused protseduurid, ettevalmistused järgmise päeva uuringuteks, operatsioonideks, jne.
22.00 Öörahu

5.1. Kehatemperatuuri mõõtmisel, arsti visiidi, vaikse tunni ning öörahu ajal viibib haige palatis (v.a juhud, kui selleks perioodiks on määratud uuring või protseduur).

5.2. Haigel tuleb täita raviarsti ja valveõe korraldusi.

5.3. Struktuuriüksus võib haigete ohutuse tagamiseks kehtestada mobiiltelefonide kasutamise piirangud (nt intensiivravi palatites).

5.4. Esimesel päeval võetakse plaanilised haiged toidule alates õhtusöögist. Haiglast väljakirjutamise päeval toitlustatakse hommiku- ja lõunasöögiga.

5.5. Haiged, kellele on lisaks põhitoidukordadele määratud lisatoit (lapsed, diabeedihaiged, psühhiaatriaüksuse haiged), saavad oodet kell 11.15 ja 16.15.

5.6. Kodust toodavate toiduainete valik ja kogus kooskõlastatakse raviarstiga. Palume mitte hoida palatis suures koguses või kiiresti riknevaid toiduaineid. Kiiresti riknevaid toiduaineid hoida külmutuskapis spetsiaalses suletavas pakendis, millele on märgitud nimi, palati number ja toiduainete külmutuskappi asetamise kuupäev.

5.7. Haigel tuleb pidada puhtust, korda, vaikust kõikides haigla ruumides ja territooriumil.

5.8. Haigla vara tuleb kasutada heaperemehelikult.

5.9. Külastaja on kohustatud lahkuma palatist arsti visiidi ajaks ja/või tervishoiutöötaja nõudmisel privaatsuse tagamiseks protseduuride ja visiitide läbiviimisel.

6. Haiglas viibimise ajal on keelatud:

6.1. Omavoliliselt lahkuda haiglast ja haigla territooriumilt.

6.2. Suitsetada.

6.3. Hoida ja tarvitada alkohoolseid jooke.

6.4. Omada külm- ja tulirelva.

6.5. Kasutada vabade voodite pesu ja teisi sinna juurde kuuluvaid esemeid.

6.6. Visata tualetti vahendeid, mis võivad ummistada kanalisatsiooni.

7. Haiglas viibimise ajal on õigus:

7.1. Valida arsti ja saada arstilt teavet tehtavate uuringute, protseduuride, diagnoosi ja ravi kohta.

7.2. Keelduda uuringutest ja raviprotseduuridest. Olete kohustatud keeldumise vormistama kirjalikult.

7.3. Kooskõlastatult raviarstiga valida endale dieet (k.a taimetoitlased).

7.4. Saada teavet lülitamise kohta uurimistöösse.

7.5. Pidada kinni usulistest tõekspidamistest.

7.6. Külastada haiglas kohvik-kauplust selle lahtioleku aegadel, v.a psühhiaatriaüksuse haiged, kes võivad raviüksusest lahkuda ainult arsti loal.

7.7. Kasutada mobiiltelefoni kohtades, kus see on lubatud.

7.8. Kohtuda külastajatega haiglas kehtestatud külastusaegadel 10.00-13.00 ja 16.00-18.00. Külastamine väljaspool külastusaega on lubatud arsti või õe loal. Külastajad ei tohi oma kohalolekuga segada ravitööd ega teiste haigete rahu.

7.9. Haigel ja külastajal on õigus avaldada rahulolematust ja saada lisainformatsiooni tema haiglasse saabumise või ravil viibimisega seotud küsimustes, tervishoiuteenuste osutamisega seotud isikutelt – kliiniku ülemarstilt ja haigla administratsioonilt.

7.10. Kiituse/ettepaneku/kaebuse (edaspidi pöördumise) esitamiseks küsige personalilt või registratuurist vastav blankett, täitke see ning pange haiglasisestesse postkastidesse. Pöördumise saab esitada ka elektroonselt, täites haigla kodulehel oleva vormi.

7.11. Haigla on tänulik haigete poolt tulevate tähelepanekute ja ettepanekute eest, et muuta haigla töö veelgi haigekesksemaks.

8. Haige ja tema külastaja on kohustatud täitma tuleohutuse eeskirju.

9. Sisekorra eeskirjade rikkumise eest kirjutatakse haiglast välja enne raviaja lõppu.